Smluvní podmínky využívání webové Knihovny Vzdělávacího programu Varianty

Verze 2.0 – účinná od: 15.7.2018

I. Základní pojmy

Knihovna Vzdělávacího programu Varianty (dále jen "knihovna") - obsahuje vzdělávací materiály a publikace přístupné registrovaným uživatelům sítě internet.

Poskytovatel (provozovatel knihovny) – Člověk v tísni, o.p.s. (vzdělávací program Varianty), IČ: 25755277, se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2.

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba. Knihovna je vzhledem ke svému zaměření určena zejména pro tyto osoby: pedagogy, asistenty pedagogů, neziskový sektor, osoby zabývající se vzděláváním dospělých, studenty.

Smlouva – smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem, na základě níž získává uživatel právo k užívání knihovny ke vzdělávacím, výchovným, osvětovým a studijním účelům a v rozsahu stanoveném v těchto Smluvních podmínkách. Smlouva je uzavřena akceptací registrace uživatele poskytovatelem. Obsah smlouvy tvoří registrační formulář vyplněný uživatelem a tyto Smluvní podmínky.

II. Registrace uživatele

Předpokladem registrace jsou

Po akceptaci registrace umožní poskytovatel uživateli přístup do knihovny.

Přístup do knihovny umožňuje uživateli přístup k jejímu obsahu a jejich využití. Přístup může být omezen či zrušen v případech uvedených dále.

III. Povinnosti uživatele

Při užívání knihovny je uživatel povinen vždy postupovat tak, aby dodržel podmínky užívání stanovené poskytovatelem v těchto Smluvních podmínkách poskytovatele a aby neohrozil práva poskytovatele či jeho dobré jméno.

IV. Ukončení přístupu poskytovatelem

Poskytovatel má právo kdykoliv (trvale či dočasně) zrušit či omezit přístup do knihovny uživateli, u něhož má důvodné podezření na porušení těchto Smluvních podmínek či jiných povinností uživatele a vyžadovat od něj potřebné vysvětlení.

Poskytovatel zruší přístup do knihovny uživateli zejména v případě, kdy zjistí či bude mít důvodné podezření, že uživatel užívá obsah knihovny v rozporu s účelem stanoveným výše.

V. Prohlášení poskytovatele

Poskytovatel prohlašuje a garantuje, že ke všem autorským dílům v knihovně získal příslušná autorská majetková práva, která umožňují užívat tato díla v souladu se smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, že je oprávněn tato práva v dále uvedeném rozsahu převést i na uživatele, a že vůči uživateli nebudou v souvislosti s užíváním děl v souladu se smlouvou a těmito Obchodními podmínkami vzneseny žádné oprávněné nároky ze strany autorů či třetích osob.

VI. Obsah knihovny

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit obsah knihovny.

VII. Podlicence

Uživatel získává nevýhradní právo užívat díla, která jsou aktuálním obsahem knihovny, a to neomezeně po dobu trvání smlouvy v rozsahu nezbytném k užívání děl k účelům specifikovaným výše.

Uživatel není oprávněn jakkoli zasahovat do děl zařazených v knihovně, zejména měnit jejich obsah, kopírovat je a dále šířit (není-li to nezbytnou součástí užití k účelům uvedeným výše) apod.

Uživatel není oprávněn získaná oprávnění převádět na jiné osoby či jim poskytovat podlicence.

Uživatel je povinen při užívání děl uvádět správně jejich autora(y), jakož i zdroj děl (knihovnu poskytovatele).

VIII. Informační povinnosti

Poskytovatel se zavazuje informovat uživatele o zásadních změnách ve fungování knihovny, dále o případných odstávkách knihovny či její dočasné nefunkčnosti (bude-li mu známa předem) a o dalších skutečnostech podstatných pro využívání knihovny.

IX. Odpovědnost za škodu

Uživatel odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli tím, že uživatel poruší některou povinnost stanovenou těmito podmínkami.

Poskytovatel odpovídá uživateli za škodu vzniklou mu v důsledku nepravdivosti prohlášení poskytovatele uvedeného v čl. V těchto Obchodních podmínek.

Vzhledem k bezúplatnosti přístupu do knihovny pro uživatele, uživatel tímto souhlasí s tím, že v případě nefunkčnosti knihovny či v případě ukončení přístupu poskytovatelem dle čl. IV. těchto smluvních podmínek nevznikne uživateli právo na náhradu škody mu tím způsobené. Právo na náhradu škody nevzniká uživateli ani v důsledku změn v obsahu knihovny provedených poskytovatelem.

X. Ukončení smlouvy

Kromě případů výše uvedených lze smlouvu kdykoliv ukončit dohodou smluvních stran.

Uživatel má dále právo smlouvu kdykoliv vypovědět s okamžitou účinnosti, tj. ke dni doručení písemné výpovědi poskytovateli.

Poskytovatel má rovněž právo ukončit smlouvu ukončením provozování knihovny. O tomto je povinen v předstihu alespoň 1 měsíce vyrozumět uživatele.

Ke dni ukončení smlouvy poskytovatel zruší uživateli přístup do knihovny.

Ukončením smlouvy nezanikají práva smluvních stran z odpovědnosti za škodu.

XI. Komunikace mezi stranami

Není-li právním předpisem či těmito Smluvními podmínkami stanoveno jinak, anebo nebude-li v konkrétním případě dohodnut jiný způsob komunikace, bude komunikace mezi smluvními stranami probíhat elektronickou poštou (e-mailem zasílaným na adresy smluvních stran).

Kontaktní e-mail za uživatele – e-mailová adresa uvedená uživatelem v registračním formuláři.

Kontakt za poskytovatele (administrátor): e-mail: varianty@clovekvtisni.cz, tel.: 226 200 467.

XII. Zpracování osobních údajů

K využívání knihovny je nezbytné zpracování osobních údajů uživatele poskytovatelem. Poskytovatel se tak stává správcem osobních údajů uživatelů.

Kontaktní údaje správce: varianty@clovekvtisni.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz .

Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje uživatelů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí uvedených údajů bude mít za důsledek nemožnost využívání služeb knihovny, resp. nezasílání dalších nabídek správcem.

Právním důvodem zpracování je:

  1. Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel
    V tomto případě jsou údaje uživatele zpracováványza účelemzařazení do databáze uživatelů, hromadné komunikace s uživateli, a event. kontroly plnění projektu ze strany poskytovatele finanční podpory či jím pověřené osoby.

  2. Oprávněný zájem správce
    V tomto případě jsou údaje uživatele zpracovávány za účelem zasílání nabídky vzdělávacích materiálů či nabídek vzdělávacích aktivit uživatelům, informování o činnosti správce. Toto může uživatel odmítnout (buď při registraci anebo kdykoliv později např. zasláním e-mailu na výše uvedenou kontaktní osobu správce).

Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání smlouvy a dále po dobu tří let.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Innovative Business s.r.o., SmartSelling a.s.

Osobní údaje nebudou správcem předány další osobě (kromě příp. kontroly ze strany poskytovatele finanční podpory či jím pověřené osoby).

Práva uživatele:

XIII. Spory

Smluvní strany se zavazují případné spory vzniklé ze smlouvy řešit především dohodou.

Nebude-li možné spor vyřešit dohodou, bude místně příslušným soudem k řešení sporu soud v místě sídla poskytovatele.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto Smluvní podmínky, jakož i práva a povinnosti smluvních stran, související s jejich smluvním vztahem dle těchto podmínek, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Smluvní podmínky v budoucnosti měnit. Případnou změnu Smluvních podmínek poskytovatel oznámí e-mailem zaslaným druhé smluvní straně (včetně zaslání nového znění Smluvních podmínek) uživateli alespoň 30 dnů před účinností změny.

Vzdělávací program Varianty

Člověk v tísni, o.p.s.